Depilacja laserowa pakiet – 6x pachy, 6x łydki, 6x bikini głębokie

Regulamin Promocji

obowiązującej od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Depilacja laserowa
pakiet – 6x pachy, 6x łydki, 6x bikini głębokie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Promocji „Depilacja laserowa
  pakiet – 6x pachy, 6x łydki, 6x bikini głębokie”.

 2. Organizatorem Promocji jest PLC NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000, adres korespondencyjny: ul. Odrodzenia 33B,
  59-300 Lubin, e-mail: zamowienia@perfectlook.clinic, tel: 506-730-377,
  wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach
  oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem rejestrowym: 000527879.
  (dalej jako “Organizator”).

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie internetowym pod adresem: https://perfectlook.clinic/regulamin/.

 4. Użytkownik przystępując do Promocji wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu określającego zasady funkcjonowania Promocji.

 2. Promocja – prowadzona przez Organizatora akcja promocyjna na wybrane usługi, prowadzona w sklepie internetowym powadzonym przez Organizatora, która obowiązuje od 1.12.2022 r. do 23.12.2022 r.

 3. Organizator – osoba wskazana w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca, będąca przy tym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, która bierze udział w Promocji.

 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający z Organizatorem Umowę.

 6. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, funkcjonujący pod adresem https://perfectlook.clinic

 7. Voucher – uprawnia do skorzystania z serii wybranych zabiegów, określa rodzaj, ilość zabiegów oraz datę jego realizacji.

 8. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Serwisu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem: https://perfectlook.clinic/regulamin/

 9. Wyprzedaż wyprzedanie ze strony www zabiegów, Voucherów oraz pakietów usług objętych Promocjami, które nie będą już widniały na stronie w cenach promocyjnych. Co oznacza, że zabiegi w cenach promocyjnych, których dotyczy wyprzedaż posiadają ograniczoną ilość sprzedaży na stronie internetowej.

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu https://perfectlook.clinic/

 2. Promocja obowiązuje przy zakupie oferty ”Depilacja laserowa pakiet – 6x pachy, 6x łydki, 6x bikini głębokie”.

 3. Uczestnik dokonujący zakupu wybranej Promocji oświadcza ,że jest poinformowana/ny o:

 • przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu,

 • rodzaju, technice i sposobie przeprowadzenia zabiegu.

 1. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających status Konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 4 PROMOCJA

 1. W ramach Promocji każda osoba, która w czasie jej trwania dokona w sklepie internetowym https://perfectlook.clinic/promocje/ zakupu wybranej oferty otrzyma Pakiet w formie Vouchera na zabiegi depilacji laserowej obejmującej partie ciała oraz ilości zabiegów:

 1. pachy – 6 zabiegów

 2. łydki – 6 zabiegów

 3. bikini głębokie – 6 zabiegów

 1. Promocja nie obowiązuje w salonach stacjonarnych.

 2. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

 3. Promocja łączy się z Wyprzedażą.

§ 5 REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Promocja jest prowadzona przez Organizatora w sposób wadliwy, Uczestnik obowiązany jest poinformować o tym Organizatora.

 2. Usługę zakupioną w sklepie internetowym https://perfectlook.clinic/ można zwrócić na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 3. Uczestnik może przekazać Voucher imienny na dowolną osobę trzecią. W tej sytuacji Uczestnik kontaktuję się z Organizatorem na adres mailowy:……, wyrażając chęć przekazania Vouchera innej osobie. Wówczas Organizator wystawia Uczestnikowi Voucher na okaziciela, na którym wskazuje jego wartość/zakres usług do wykorzystania oraz datę ważności. Data ważności nie ulega wówczas zmianie. Wymianie podlega również Voucher na okaziciela. Vouchera nie można zakupić przy użyciu innego Vouchera, wydanego uprzednio przez Organizatora.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników.

 2. Organizator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Uczestników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Orgaznizatora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu Internetowego.

 3. Wszelkie spory między Organizatorem a Uczestnikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny.

 4. Uczestnik będący konsumentem może:

 1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/),

 2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Organizatora (tj. sąd w Lubinie), a w przypadku Klient będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2022 – 31.12.2022 r.

5/5 - (na podstawie 15 ocen)
This is default text for notification bar