Regulamin konkursu “Perfekcyjny weekend w Górach Stołowych”

REGULAMIN KONKURSU “PERFEKCYJNY WEEKEND W GÓRACH STOŁOWYCH”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram (zwanego dalej “Konkursem”), jest PLC NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000, adres korespondencyjny: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin, e-mail: kontakt@perfectlook.clinic , wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem rejestrowym: 000527879 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie Perfect Look Clinic / perfect_look_clinic (zwanej dalej “Fanpage”), utworzonej w serwisie Facebook.com i w serwisie Instagram a także na stronie www.perfectlookclinic .
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Organizatora zamieszczonej na stronie internetowej: https://perfectlook.clinic/polityka-prywatnosci/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania konta przez uczestnika na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.
2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym:
– Facebook na profilu Organizatora pod adresem:
https://www.facebook.com/perfectlookclinic
– Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/perfect_look_clinic/
oraz na stronie www Organizatora pod adresem: www.perfectlookclinic
3. Konkurs trwa od dnia 10.05.2024 r godz. 18:00 do 31.05.2024 r godz. 23:59.
4. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być:
a) osoby fizyczne,
b) będący konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
c) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
d) będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com,
e) które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
5. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka,
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) Dokonanie zakupu kosmetyków marki Perfect Look Cosmetics za min.109,00 PLN w terminie od 10.05.2024r. godz.18:00 do 31.05.2024r. godz.23:59 (Zatrzymanie dowodu zakupu).
b) Umieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: “Dlaczego Ty miałabyś/miałbyś wygrać konkurs?”
c) Zaobserwowanie na Instagramie/Facebooku Fanpage:
d) @Perfect_look_clinic oraz @miedzy.brzozami.szczytna
e) Udostępnienie posta konkursowego na swojej relacji.

§ 3. NAGRODA

1. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
a) Za zajęcie 1 miejsca – Voucher na dwudniowy pobyt w obiekcie wypoczynkowym „Między Brzozami”, oraz zestaw kosmetyków Perfect Look Cosmetics o wartości szacunkowej 200,00 zł
2. Za zajęcie 2 miejsca – zestaw kosmetyków Perfect Look Cosmetics o wartości szacunkowej 500,00 zł. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. Nagroda za zajęcie 1 miejsca – Voucher na dwudniowy pobyt w obiekcie wypoczynkowym „Między Brzozami”, nie obejmuje kosztów dojazdu do i z obiektu, kosztów wyżywienia, ani kaucji która jest pobierana przy zameldowaniu w obiekcie, zgodnie z Regulaminem obiektu „Między Brzozami” który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Voucher na dwudniowy pobyt w obiekcie wypoczynkowym „Między Brzozami” ważny jest w okresie 19.08.2024r. – 31.10.2024r.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 2 ust. 7 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni [1 zwycięzcę nagrody głównej oraz 1 zwycięzcę nagrody zajmującego drugie miejsce.]
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie [ https://www.facebook.com/perfectlookclinic & https://www.instagram.com/perfect_look_clinic/ ]
5. Odbiór nagrody następuje w salonie sieci PerfectLookClinic wskazanym przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook.
6. W przypadku braku odpowiedzi lub ustalenia salonu ze zwycięzcą w sposób wskazany w ust. 5, w czasie 3 dni roboczych od dnia kontaktu Organizatora ze zwycięzcą prawo do uzyskania nagrody wygasa.

§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie lub poprzez wiadomość prywatną na skrzynkę Organizatora na portalu Facebook w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni zgodnie z formą kontaktu wybraną przez Uczestnika.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji należącej do Organizatora przez zespół Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Uczestników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w https://perfectlook.clinic/polityka-prywatnosci oraz klauzuli informacyjnej która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w poście konkursowym zamieszczonym na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem [10.05.2024r.] i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załączniki:
1. Regulamin obiektu „Między Brzozami”,
2. Klauzula informacyjna.

Regulamin obiektu “Między Brzozami”

 

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków Między Brzozami . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną częścią umowy. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz innych przebywających na jego terenie. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
5. Koszt pobytu obejmuje: – zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, – bieliznę pościelową, – ryczałt za media oraz energię elektryczną (0,5m3/doba woda, 10kWh/doba prąd) – energia elektryczna, woda będzie rozliczona indywidualnie wg podlicznika w domku.
W przypadku większego zużycia mediów, obowiązuje dopłata: 12,50 zł za 1 m3 wody oraz 1 zł za 1 kWh energii.
Poza sezonem (01.09.-20.06.) zużycie mediów nie wlicza się w cenę ryczałtu i obowiązuje całkowita opłata za wodę i prąd: 12,50 zł za 1 m3 wody oraz 1 zł za 1 kWh energii
6. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem przed przyjazdem, gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
8. W dniu uiszczania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 300zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń itp.
9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
11. W przypadku zagubienia kluczy Wynajmujący uiszcza opłatę w wysokości 50zł.

§2 ZAKWATEROWANIE I ZASADY POBYTU

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00/17:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd). Musimy mieć czas na posprzątanie i przygotowanie domków dla następnych gości.
2. W przypadku braku możliwości dotarcia na określoną godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego.
3. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy do uregulowania całej należności za pobyt.
4. Przybycie Gościa po rozpoczęciu doby hotelowej (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.) nie ma wpływu na wysokość należnej opłacie.
5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
6. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
7. W przypadku przekroczenia doby Wynajmujący zostanie obciążony kosztami kolejnej doby bez możliwości zajmowania domku.
8. Wynajmujący nie może przekazać innej osobie uprawnienia do korzystania z zajmowanego przez niego domku.
9. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
10. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio rażąco naruszyła Regulamin lub dokonała zniszczenia mienia obiektu.
11. Maksymalna liczba Gości w domku bez względu na wiek wynosi 8 osób.
12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
13. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Domku.
14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
17. W każdym domku, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Obiektu lub osobę upoważnioną. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, klient zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 350 zł za posprzątanie domku.
18. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb i innych powodujących nieprzyjemne zapachy. 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
19. Grillowanie dopuszczalne jest w miejscach do tego przeznaczonych, grillowanie na tarasach jest dopuszczalne za zgodą Właściciela lub osoby upoważnionej.
20. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela lub osobę upoważnioną.
21. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
22.Właściciel Ośrodka lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.
23. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienie śmieci itp. przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.
24. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
26. Wynajmujący zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
27. Wynajmujący każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamkniecie drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
28. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Właściciela.
29. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie Wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 23.00.
30. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone tylko podczas obecności opiekunów prawnych.
31. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez Właściciela lub osobę upoważnioną. Jest to parking niestrzeżony. Parking jest bezpłatny dla jednego samochodu. W przypadku przyjazdu większą ilością aut, dostępny jest miejski płatny parking.
32. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, za rzeczy i żywe zwierzęta w nim pozostawione w czasie pobytu zarówno na terenie obiektu jak i poza nim.
33.Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe a parkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność Wynajmującego.

§3 Korzystanie z sauny

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe..
13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
16. Na teren sauny zabrania się:
1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
2. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
3. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
4. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
5. wnoszenia napojów alkoholowych,
6. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
nieprzyzwoite lub obraźliwe,
7. palenia tytoniu,
8. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
1. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
2. osobom z chorobami krążenia,
3. osobom chorującym na cukrzycę,
4. osobom nietrzeźwym,
5. kobietom ciężarnym,
6. kobietom w czasie menstruacji.
20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
22. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

1. Sauna sucha jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
2. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
3. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha.
4. W saunie suchej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.
5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
6. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób.
7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
8. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:
– cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe,
tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Z sauny suchej MOGĄ korzystać osoby:
– z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
– osoby powyżej 18 roku życia, dzieci pod opieką osoby dorosłej.
10. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik obiektu.
11. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.
12. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla
organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
13. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
14. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
15. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie suchej pracownicy oraz właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.

§3 Korzystanie z wanny jacuzzi / bali

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią obiektu i obwiązują w niej przepisy
Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz
przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli .
3. Wanna dostępna jest dla wszystkich klientów obiektu.
4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod
prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie
stanowią przeciwwskazań.
7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi
i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną
ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne,
z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub
z opatrunkami .
9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa obiektu. Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń.
12. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu
będą usuwane z wanny a także z terenu obiektu.
13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz
instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi
1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby
4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. ( występuje podwyższony
poziom środka dezynfekującego)
5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:

§4 CISZA NOCNA

1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00
2. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
3. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo wezwać ochronę, która dokona interwencji. Za każdą interwencję ochrony, klient wynajmujący domek zostanie obciążony kwotą 50 zł. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie dana osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana a tym samym zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym w asyście ochrony. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
4. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§5 UBEZPIECZENIE

1. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

 

§6 SPORY

1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby każdej ze stron

5/5 - (na podstawie 16 ocen)
This is default text for notification bar