Regulamin korzystania z voucherów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

W SALONACH PERFECT LOOK CLINIC

§1 DEFINICJE

 1. Wystawca – Wystawcą Voucherów jest PLC Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie pod adresem: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000.

 2. Serwis Internetowy Wystawcy – Serwis internetowy pod adresem: www.perfectlook.clinic

 3. Regulamin Serwisu Internetowego Wystawcy – regulamin serwisu internetowego pod adresem https://perfectlook.clinic/regulamin/

 4. Nabywca – osoba fizyczna nabywająca Vocher od Wystawcy.

 5. Salon Kosmetyczny – salony kosmetyczne należące do sieci Perfect Look Clinic, prowadzonej przez PLC Network sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-300 ul. Odrodzenia 33b NIP: 7010807104, w tym salony franczyzowe.

 6. Klient – osoba korzystająca z usług świadczonych w Salonach, w tym poprzez realizację Voucherów.

 7. Voucher – dokument wydawany przez Wystawcę, uprawniający jego posiadacza do korzystania z usług dostępnych w Salonach Kosmetycznych w określonym czasie (ograniczony termin ważności). Wyróżnia się Vouchery Kwotowe, Vouchery Rabatowe, które wydawane są w formie imiennej lub na okaziciela. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.

 8. Voucher Kwotowy – bon towarowy, traktowany jako bezgotówkowy środek płatniczy za realizację wybranej usługi lub dostarczenie wybranego towaru. Rozróżnia się Vouchery Kwotowe na okaziciela oraz Vouchery Kwotowe imienne.

 9. Voucher Rabatowy – Voucher uprawniający do uzyskania określonej obniżki cenowej, zawartej na Voucherze Rabatowym, na realizacje Usługi lub zakupu towaru w Salonach Kosmetycznych.

 10. Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów Salonach Kosmetycznych.

 2. Wraz z nabyciem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Voucher może zostać zrealizowany w Salonach Kosmetycznych.

 4. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.

 5. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu Internetowego Wystawcy. Podstawą do wykonania usługi przez Salon Kosmetyczny jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.

 6. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.

 7. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem ważności Vouchera Nabywca może wystąpić do Salonu Kosmetycznego z prośbą o wydłużenie terminu ważności. Decyzja o przedłużeniu bądź odmowie przedłużenia ważności Vouchera należy do Salonu Kosmetycznego i nie przysługuje od niej odwołanie.

 8. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów w zależności od rodzaju Usług.

 9. W celu realizacji Vouchera Nabywca jest zobowiązany do jego okazania w wybranym Salonie Kosmetycznym.

 10. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

 11. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w formie pieniężnej lub bezgotówkowej, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher lub jeżeli wartość wykonania wybranej usługi jest niższa niż kwota Vouchera Kwotowego.

 12. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

 1. upływ terminu ważności Vouchera,

 2. uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,

 3. nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 4.

 1. Klient może nabyć Voucher Kwotowy, Voucher Rabatowy:

 1. poprzez Serwis Internetowy Wystawcy;

 2. stacjonarnie – w wybranym Salonie Kosmetycznym.

 3. poprzez serwis https://www.facebook.com/

 4. poprzez serwis https://sklep.przelewy24.pl/ 

§3 WYKORZYSTANIE VOCHERÓW

 1. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę. Każdy zakupiony Voucher przeznaczony jest do wykorzystania na zabiegi w cenach regularnych. Skorzystanie z Vouchera nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oraz nie dotyczy zabiegów medycyny estetycznej czy zabiegów z wykorzystaniem kwasów medycznych (chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej wprost).

 2. Voucher na okaziciela może zostać przekazany osobie trzeciej. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza Vouchera informacji dotyczących realizacji Vouchera w tym w szczególności za brak wskazania lokalizacji Salonu Kosmetycznego, w którym Voucher Kwotowy na okaziciela może być zrealizowany, pozostałej wartości do wykorzystania oraz zasad jego reklamacji.

 3. Voucher Imienny może być przekazany osobie trzeciej wyłącznie za uprzednią zgodną Wystawcy. Decyzja o przekazaniu bądź odmowie przekazania Vouchera należy do Wystawcy i nie przysługuje od niej odwołanie. Podczas przekazania Vouchera osobie trzeciej jego data ważności nie ulega wydłużeniu.

 4. Voucher może zostać zrealizowany we wskazanym w Voucherze Salonie Kosmetycznym lub w przypadku braku wskazania Salonu w treści Vouchera – w dowolnym, wybranym przez siebie Salonie Kosmetycznym.

 5. Voucher Kwotowy można wykorzystać wielokrotnie, do momentu wyczerpania wartości Vouchera lub upływu jego terminu ważności.

 6. W przypadku opisanym w ust. 8. Salon Kosmetyczny, w którym realizowany jest Voucher odnotowuje po każdej wizycie jaka wartość Vouchera pozostała do wykorzystania, informując o tym Klienta. W przypadku realizacji Vouchera w całości Salon Kosmetyczny, w którym Voucher został wykorzystany zatrzymuje Voucher w celu odnotowania jego realizację w całości.

 7. W przypadku niestawiennictwa na umówiony termin bądź odwołania umówionej wizyty na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem, kwota zabiegu odliczana jest od wartości Vouchera.

§4 REKLAMACJE

 1. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych Serwisie Internetowym Wystawcy.

§5 POSTANOIWENIA KOŃCOWE

 1. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wystawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4.9/5 - (na podstawie 17 ocen)
This is default text for notification bar