Regulamin promocji wiosna w PLC 2024

REGULAMIN KONKURSU “Wiosna w PLC 2024”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram (zwanego dalej “Konkursem”), jest PLC NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000, adres korespondencyjny: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin, e-mail: karolina.szwajkowska@perfectlook.clinic, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem rejestrowym: 000527879 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie
perfectlookclinic_lubin,
perfectlookclinic_zgorzelec,
perfectlookclinic_boleslawiec,
perfectlookclinic_ostrow_wlkp,
perfectlookclinic_glogow (zwanej dalej “Fanpage”), utworzonej w serwisie Facebook.com oraz Instagram.|
4.. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka i Instagrama.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Organizatora
zamieszczonej na stronie internetowej: https://perfectlook.clinic/polityka-prywatnosci/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania konta przez uczestnika na portalu społecznościowym Facebook, Instagram.
2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem Facebook:
Perfect Look Clinic Głogów
Perfect Look Clinic Zgorzelec
Perfect Look Clinic Bolesławiec
Perfect Look Clinic Ostrów Wielkopolski
Perfect Look Clinic Lubin
Instagram:
Perfectlookclinic_glogow
Perfectlookclinic_zgorzelec
Perfectlookclinic_boleslawiec
Perfectlookclinic_ostrow_wlkp
Perfectlookclinic_lubin

3. Konkurs trwa od dnia 28.03.2024r. godz. 10:00  do 29.03.2024r. godz. 10:00
4. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być:
a) osoby fizyczne,
b) będący konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego,
c) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
d) będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com,
e) które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
5. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka,
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) Obserwuj prosil perfectlookclinic oraz perfectlookclinic_zgorzelec, perfectlookclinic_boleslawiec, perfectlookclinic_ostrow_wlkp, perfectlookclinic_lubin, perfectlookclinic_glogow
b) Odpowiedz w komentarzu na pytanie konkursowe, opisując z czym kojarzy Ci się Perfect Look Clinic.

8. Nabycie vouchera oraz kosmetyków w ramach konkursu nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie i w salonach Organizatora oraz należących do sieci salonów Perfect Look Clinic oraz nie obowiązuje przy nabyciu zabiegów, w których wykorzystywane są kwasy oraz medycynie estetycznej.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są:
a) Voucher o nominale 200 zł – 1 sztuce na wybrane miasto.
b) Kosmetyki Perfect Look Cosmetics (Perfect Milk 200ml, Perfect Look Woda Micelarna 400ml, Perfect Tonik do twarzy 200ml) o wartości około 100 zł
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 2 ust. 7 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 5 zwycięzców nagrody głównej jaką jest voucher oraz 5 zwycięzców nagrody za drugie miejsce jaką są kosmetyki.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku bądź Instagramie w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Instagram bądź Facebook.
5. Odbiór nagrody następuje w salonie sieci PerfectLookClinic wskazanym przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook/Instagram.
6. W przypadku braku odpowiedzi lub ustalenia salonu ze zwycięzcą w sposób wskazany w ust. 5, w czasie 3 dni roboczych od dnia kontaktu Organizatora ze zwycięzcą prawo do uzyskania nagrody wygasa.
7. Uczestnik ukończył 18 (osiemnasty) rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie lub poprzez wiadomość prywatną na skrzynkę Organizatora na portalu Facebook w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni zgodnie z formą kontaktu wybraną przez Uczestnika.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji należącej do Organizatora przez zespół Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Uczestników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w poście konkursowym zamieszczonym na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.202r. i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5/5 - (na podstawie 15 ocen)
This is default text for notification bar