REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.perfectlook.clinic

 

1. DEFINICJE:

  1. Serwis internetowy – Serwis internetowy pod adresem: www.perfectlook.clinic,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Sprzedawca lub PLC – PLC NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000, adres korespondencyjny: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin, e-mail: zamowienia@perfectlook.clinic, tel: 506-730-377, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem rejestrowym: 000527879,
  4. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę,
  5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
  7. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
  8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,
  9. Formularz Zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania konta,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą,
  11. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi lub umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,
  12. Produkt – dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy,
  13. Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  14. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Usług,
  15. Dowód Zakupu –faktura elektroniczna wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy,
  16. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy , lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,
  17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
  18. Materiały – zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
  19. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
  20. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,
  21. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , o którym mowa w § 8 Regulaminu,
  22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  23. Voucher – dokument uprawniający posiadacza do korzystania z określonych Usług lub Produktów (również w ramach pakietów oferowanych przez Salony PLC), uzyskiwany przez Klienta po dokonaniu określonej opłaty, odpowiadającej wartości określonej na dokumencie. Zakup i sposób wykorzystania Vouchera określony jest w Regulaminie Voucherów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  24. Załącznik nr 3 – Regulamin Voucherów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
   1. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   2. otrzymywania Newslettera,
   3. korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
  6. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Sprzedawcę.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
  8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
  9. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024×768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

3. ZAŁOŻENIE KONTA.

  1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby ustawić samodzielnie hasło do Konta.
  2. Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Sprzedawcy.
  3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
  2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
  3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
   1. ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
   2. zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
   3. wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
   4. wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
  4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
  5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy.
  6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
  7. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
  9. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
   1. naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
   2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
  10. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  1. Klient może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w ramach swojego Konta lub bez konieczności zakładania go – w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien dodać Usługi lub Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem.
  2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
  3. Umowę między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
  4. Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
  5. Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej lub poprzez przesłanie Produktu za pośrednictwem wybranej metody wysyłki.
  6. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem 5 pkt 6 Regulaminu.
  8. W ramach działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) prowadzonych przez Sprzedawcę, każdy Klient Serwisu Internetowego który dokona Zakupu na kwotę minimum 350 złotych brutto, otrzyma informację o zasadzonym w jego imieniu drzewie w ramach współpracy z posadzimy.pl.
  9. Klient ma możliwość skorzystania z Usług umawiając wizytę (termin i godzinę) za pośrednictwem:
   1. formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie: https://perfectlook.clinic/umow-sie/
   2. komunikatora Messenger z wybraną kliniką/gabinetem z listy zamieszczonej w Serwisie lub bezpośrednio na portalu facebook.com
   3. rozmowy telefonicznej, kontaktując się z wybraną kliniką/gabinetem za pomocą danych zamieszczonych na dedykowanych podstronach kliniki/gabinetu
   4. korespondencji e-mail z wybraną kliniką/gabinetem za pomocą danych zamieszczonych na dedykowanych podstronach kliniki/gabinetu
   5. poprzez system rezerwacyjny Booksy, w postaci aplikacji webowej zamieszczonej na stronie booksy.com, jak również aplikacji mobilnej na smartfony.

6. PŁATNOŚCI

  1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
  2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
  3. O całkowitej cenie za Usługi objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
  4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
  5. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
   1. płatność przelewem zwykłym (przekaz pocztowy) lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
   2. płatność BLIKiem – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
   3. płatność za pośrednictwem platform internetowych Przelewy24 – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
   4. płatność kartą kredytową/debetową – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
   5. płatność za pobraniem,
   6. płatność PayPO – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji możliwości uzyskania odroczonej formy płatności oraz po autoryzacji pełnej kwoty przez PayPo,
   7. google pay- – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
   8. Apple Pay (usługa widoczna jedynie dla użytkowników Iphone) – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
  6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-c punktu poprzedzającego, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
  7. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej na stronie przelewy24.pl – przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014.

7. DOSTAWA.

  1. Klient może podczas składania Zamówienia dotyczącego zakupu Produktów – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
   1. dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
   2. odbiór zamówionych Produktów w paczkomacie,
   3. w przypadku Voucherów – Klient otrzymuje zakupiony Voucher w formacie PDF, na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
  2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.
  3. Koszty dostawy ponosi Klient.
  4. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy do paczkomatu w przypadku kiedy kwota zamówienia przekracza 99 zł.
  5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
  6. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu.
  7. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

8. REKLAMACJA

  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
  2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  4. Reklamacja Produktu powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
  5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługa realizowana jest przez Sprzedawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  6. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi i Zamówienia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta.
  7. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  8. Reklamacje należy składać:
   1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin,
   2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@perfectlook.clinic lub poprzez formularz kontaktowy: https://perfectlook.clinic/kontakt/
  9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w 2 pkt 8 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu/rozpoczęcia realizacji Usługi, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
  2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
   1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin,
   2. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@perfectlook.clinic
  3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Odstępując od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
  5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Klienta przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu/Usługi, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   3. Umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   4. Umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. Umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
   6. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   8. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w 2 pkt 8 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
  2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
  3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
  4. Klient będący Konsumentem może:
   1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/),
   2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Lubinie), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2024.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

 

 

Wypełnia Klient

 

Dane Klienta:                                       ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Data Zamówienia:                              ……………………………………………………………………

Dane Dowodu Zakupu:                                  ………………………………………………………………………

Informacje o reklamowanej Usłudze/Produkcie:            ………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Klienta:                                 ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

……………………………………….

                                                                                                             data i podpis Klienta

 

 

 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                        ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                              ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:              ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:       ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

                                                                                                            podpis i pieczątka Sprzedawcy

 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

……………..…………………………….

                                                                                                                                miejscowość, data

 

PLC NETWORK sp. z o.o.

 1. Odrodzenia 33B

59-300 Lubin

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Usług/dotyczącej zakupu następujących Produktów*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data Zamówienia:      ………………………………………………

Zwrot kosztów (tj. ceny za Usługi/Produkty objęte niniejszym oświadczeniem), proszę dokonać na rachunek bankowy nr:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zamówieniu Usług, z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

Zdaję sobie sprawę, że korzystając z prawa odstąpienia od Umowy jestem zobowiązana/y* do zapłaty za Usługi świadczone do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu świadczonych Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

 

imię i nazwisko Klienta:        ………………………………………………

…………………………………………………………

               data i podpis Klienta

         (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Formularz należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie w przypadku chęci odstąpienia od Umowy, jeżeli nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa wyłączają prawo odstąpienia od Umowy.

(*) – niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3  – Regulamin Voucherów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

W SALONACH PERFECT LOOK CLINIC

§1 DEFINICJE

 1. Wystawca – Wystawcą Voucherów jest PLC Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie pod adresem: ul. Odrodzenia 33B, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721239, NIP: 7010807104, REGON: 36964214900000.
 2. Serwis Internetowy Wystawcy – Serwis internetowy pod adresem: perfectlook.clinic
 3. Regulamin Serwisu Internetowego Wystawcy – regulamin serwisu internetowego
 4. Nabywca – osoba fizyczna nabywająca Vocher od Wystawcy.
 5. Salon Kosmetyczny – salony kosmetyczne należące do sieci Perfect Look Clinic, prowadzonej przez PLC Network sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-300 ul. Odrodzenia 33b NIP: 7010807104, w tym salony franczyzowe.
 6. Klient – osoba korzystająca z usług świadczonych w Salonach, w tym poprzez realizację Voucherów (również Obdarowany),
 7. Voucher – dokument wydawany przez Wystawcę, uprawniający jego posiadacza do korzystania z usług dostępnych w Salonach Kosmetycznych w określonym czasie (ograniczony termin ważności). Wyróżnia się Vouchery Kwotowe, Vouchery Rabatowe, które wydawane są w formie imiennej lub na okaziciela. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Voucher Kwotowy – bon towarowy, traktowany jako bezgotówkowy środek płatniczy za realizację wybranej usługi lub dostarczenie wybranego towaru. Rozróżnia się Vouchery Kwotowe na okaziciela oraz Vouchery Kwotowe imienne.
 9. Voucher Rabatowy – Voucher uprawniający do uzyskania określonej obniżki cenowej, zawartej na Voucherze Rabatowym, na realizacje Usługi lub zakupu towaru w Salonach Kosmetycznych.
 10. Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Obdarowany – osoba uprawniona do skorzystania z Vouchera na podstawie przekazania Vouchera od Nabywcy w formie prezentu.

§2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów Salonach Kosmetycznych.
 2. Wraz z nabyciem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Voucher może zostać zrealizowany w Salonach Kosmetycznych.
 4. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 5. Nabywca Vouchera lub Obdarowany jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu Internetowego Wystawcy. Podstawą do wykonania usługi przez Salon Kosmetyczny jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.
 6. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 7. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem ważności Vouchera Nabywca może wystąpić do Salonu Kosmetycznego z prośbą o wydłużenie terminu ważności. Decyzja o przedłużeniu bądź odmowie przedłużenia ważności Vouchera należy do Salonu Kosmetycznego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów w zależności od rodzaju Usług.
 9. W celu realizacji Vouchera Nabywca lub Obdarowany jest zobowiązany do jego okazania w wybranym Salonie Kosmetycznym.
 10. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub Obdarowany Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 11. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w formie pieniężnej lub bezgotówkowej, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher lub jeżeli wartość wykonania wybranej usługi jest niższa niż kwota Vouchera Kwotowego.
 12. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 13. upływ terminu ważności Vouchera,
 14. uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 15. nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu.
 16. Klient może nabyć Voucher poprzez Serwis Internetowy Wystawcy.

§3 WYKORZYSTANIE VOCHERÓW

 1. Poza odstąpieniem od Umowy określonym w § 8 Regulaminu Serwisu, Voucher zakupiony przez Serwis Internetowy Wystawcy podlega zwrotom wyłącznie w przypadku:
  1. kiedy Salon Kosmetyczny w którym miał być wykorzystany Voucher został zamknięty przed upływem daty ważności Vouchera,
 2. O zwrot w którym mowa w ustępie 1 powyżej, mogą ubiegać się wyłącznie Nabywcy oraz Obdarowani.
 3. W przypadku kiedy o zwrot ubiega się Obdarowany, zwrot dokonywany jest na dane wskazane przez Obdarowanego.
 4. W celu ubiegania się o zwrot o którym mowa w ustępie 1 powyżej Nabywca lub Obdarowany, zobowiązany jest do kontaktu z Wystawcą na adres e-mail: e-mail: zamowienia@perfectlook.clinic. W zgłoszeniu należy wskazać podstawę ubiegania się o zwrot, załączyć skan Vouchera lub jego indywidualny numer. Wystawca odpowiada na każde zgłoszenie niezwłocznie.
 5. Poza okolicznościami zwrotu opisanymi w ustępie powyżej, Voucher nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę. Każdy zakupiony Voucher przeznaczony jest do wykorzystania na zabiegi w cenach regularnych. Skorzystanie z Vouchera nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oraz nie dotyczy zabiegów medycyny estetycznej czy zabiegów z wykorzystaniem kwasów medycznych (chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej wprost).
 6. Voucher na okaziciela może zostać przekazany osobie trzeciej (Obdarowanej). Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza Vouchera informacji dotyczących realizacji Vouchera w tym w szczególności za brak wskazania lokalizacji Salonu Kosmetycznego, w którym Voucher Kwotowy na okaziciela może być zrealizowany, pozostałej wartości do wykorzystania oraz zasad jego reklamacji.
 7. Voucher Imienny może być przekazany osobie trzeciej wyłącznie za uprzednią zgodną Wystawcy. Decyzja o przekazaniu bądź odmowie przekazania Vouchera należy do Wystawcy i nie przysługuje od niej odwołanie. Podczas przekazania Vouchera osobie trzeciej jego data ważności nie ulega wydłużeniu.
 8. Voucher może zostać zrealizowany we wskazanym w Voucherze Salonie Kosmetycznym lub w przypadku braku wskazania Salonu w treści Vouchera – w dowolnym, wybranym przez siebie Salonie Kosmetycznym.
 9. Voucher Kwotowy można wykorzystać wielokrotnie, do momentu wyczerpania wartości Vouchera lub upływu jego terminu ważności.
 10. W przypadku opisanym w ust. 6. Salon Kosmetyczny, w którym realizowany jest Voucher odnotowuje po każdej wizycie jaka wartość Vouchera pozostała do wykorzystania, informując o tym Klienta. W przypadku realizacji Vouchera w całości Salon Kosmetyczny, w którym Voucher został wykorzystany zatrzymuje Voucher w celu odnotowania jego realizację w całości.
 11. W przypadku niestawiennictwa na umówiony termin bądź odwołania umówionej wizyty na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem, kwota zabiegu odliczana jest od wartości Vouchera.

§4 REKLAMACJE

 1. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych Serwisie Internetowym Wystawcy.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wystawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5/5 - (na podstawie 10 ocen)
This is default text for notification bar